Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego z dnia 10.06.2021 r.

|   Przetargi zakończone

Zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcję zakwaterowania turystycznego budynku w Pobierowie przy ul. Pomorskiej dz. nr 1060”

JSU Sp. z o.o. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie 1:

Prosimy o informację jak rozwiązana zostanie kwestia drożejących materiałów budowlanych czy okres płatności może być krótszy niż 30 dni?

ODPOWIEDŹ na Pytanie 1:

W związku z krótkim terminem wykonania Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 3 „Istotne postanowienia umowy na wykonanie robót” §3 ust. 8 „Wynagrodzenie ustalone w niniejszej umowie nie będzie podlegało indeksacji, ani waloryzacji w okresie jej obowiązywania.”

Zamawiający nie przewiduje skrócenia terminu płatności. Termin płatności zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 3 „Istotne postanowienia umowy na wykonanie robót” §3 ust. 5 „Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru, spisany pomiędzy stronami z zastrzeżeniem, że podstawą do wystawienia faktury końcowej oprócz protokołu odbioru końcowego jest uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.”

Inne przetargi

Więcej informacji