Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

Przetarg - przebudowa budynku w Pobierowie / sierpień 2022

|   Przetargi zakończone

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

„Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcję zakwaterowania turystycznego budynku w Pobierowie przy ul. Pomorskiej dz. nr 1060”

JSU Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-335 Jastrzębie-Zdrój,

ul. Rybnicka 6

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcję zakwaterowania turystycznego budynku w Pobierowie przy ul. Pomorskiej dz. nr 1060”.

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem określającym zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSU Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Uchwała Zarządu JSU Sp. z o.o. nr 1/VIII/05/21 z dnia 12.05.2021 r. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsu.pl/przetargi/regulamin-przetargowy

2. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Nadbudowę budynku o 2 kondygnacje,
  2. Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
  3. Zagospodarowanie terenu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia podany został w projekcie oraz przedmiarze robót stanowiących załącznik do Wymagań ofertowych.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do dnia składania ofert wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Składanie ofert do dnia 07.09.2022 r. do godz. 11.00 w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2022 r. godz. 12.00 (otwarcie ofert) w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Inne przetargi

Więcej informacji