Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

Przetarg na sprzedaż samochodów / listopad 2023

|   Przetargi zakończone

JSU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6, tel. 32 756 53 77

 

 

OGŁASZA USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

1/  SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA III Nr rej. SJZ 6PE7

     Rok produkcji – 2016

     Cena wywoławcza: 22 100,00 zł, netto wadium 1 200,00 zł, najmniejsze postąpienie: 250,00 zł.

2/  SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA III Nr rej. SJZ 6PE8

     Rok produkcji – 2016

     Cena wywoławcza: 21 750,00 zł, netto wadium: 1 200,00 zł, najmniejsze postąpienie: 250,00 zł.

3/  SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA II Nr rej. SJZ 2H33

     Rok produkcji – 2010

     Cena wywoławcza: 11 750,00 zł, netto wadium: 600,00 zł, najmniejsze postąpienie: 150,00 zł.

Przedmiotowa sprzedaż w myśl obowiązujących przepisów podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie JSU Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju  przy ul. Rybnickiej 6 w sali konferencyjnej, II piętro (budynek administracyjno-szkoleniowy JSW S.A KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Zofiówka)

29.11.2023 r. o godz. 12:00  - Skoda Octavia SJZ 6PE7

29.11.2023 r. o godz. 13:00  - Skoda Octavia SJZ 6PE8

29.11.2023 r. o godz. 14:00  - Skoda Octavia SJZ 2H33

Przetarg przeprowadzony będzie zgodnie z Par. 29(1) „Umowy spółki JSU Sp. z o.o.”, dostępnym na stronie internetowej BIP JSU Sp. z o.o. w zakładce Informacja o podmiocie Status Prawny pod adresem: https://bip.jsu.pl/js6/informa/status/7966,Status-prawny.html

Szczegółowy opis techniczny samochodów oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawarte są w ofertach sprzedaży oraz opisach technicznych dostępnych w plikach do pobrania poniżej. 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Złożenie przez oferenta w dniu przetargu pisemnych oświadczeń, że :

- akceptuje zapisy Par. 29(1) „Umowy spółki JSU Sp. z o.o.” i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- zapoznał się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i akceptuje go bez zastrzeżeń.

2. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 28.11.2023 r. w wysokości:

- dla przetargu opisanego w pkt.1. –  1 200,00 zł z dopiskiem„Przetarg- Skoda Octavia III SJZ 6PE7”

- dla przetargu opisanego w pkt.2. –  1 200,00 zł z dopiskiem„Przetarg- Skoda Octavia III SJZ 6PE8”

- dla przetargu opisanego w pkt.3. –  600,00 zł z dopiskiem„Przetarg- Skoda Octavia II SJZ 2H33”

przelewem na konto: PKO BP S.A., nr rachunku 84 1020 1026 0000 1802 0229 4338.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wadium, które w terminie określonym w obwieszczeniu o przetargu, znajdzie się na rachunku bankowym ogłaszającego przetarg.

W przypadku podmiotów prawnych oferent powinien być reprezentowany na przetargu zgodnie z zasadami określonymi we właściwym dla niego rejestrze – przedstawiciel oferenta winien przedstawić komisji przetargowej stosowne dokumenty do wglądu.

Pouczenia i zastrzeżenia:

1. Złożona oferta jest wiążąca od terminu rozpoczęcia przetargu do dnia zawarcia umowy.
2. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden spośród uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
4. Wadium złożone przez nabywcę w pieniądzu zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
5. Cenę nabycia wynikającą z uzyskanego przybicia, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium, nabywca zobowiązany jest wpłacić przed zawarciem umowy sprzedaży na konto sprzedawcy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatu, oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Informacje dodatkowe:

Samochody można oglądać w Jastrzębiu-Zdrój przy ul. Rybnickiej 6 w godz. od 900 do 1300, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem JSU Sp. z o.o. tel. 728 989 810.

W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy kontaktować się z pracownikiem JSU Sp. z o.o. pod nr tel. 510 281 369.

Inne przetargi

Więcej informacji