Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

Przetarg - przebudowa budynku w Pobierowie / czerwiec 2021

|   Przetargi zakończone

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

„Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcję zakwaterowania turystycznego budynku w Pobierowie przy ul. Pomorskiej dz. nr 1060”

JSU Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-335 Jastrzębie-Zdrój,

ul. Rybnicka 6

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na funkcję zakwaterowania turystycznego budynku w Pobierowie przy ul. Pomorskiej dz. nr 1060”.

1. Podstawa przeprowadzenia przetargu:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem określającym zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSU Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 12.05.2021 r. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie www.jsu.pl/przetargi  

2. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Rozbiórkę istniejącego budynku w poziomie piętra oraz klatki schodowej wraz ze ścianami zewnętrznymi;
  2. Nadbudowę budynku o 2 kondygnacje i rozbudowę budynku wraz z poszerzeniem galerii komunikacyjnej i budową zewnętrznej klatki schodowej;
  3. Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych;
  4. Zagospodarowanie terenu: nawierzchnie, ogrodzenie, mała architektura.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia podany został w projekcie oraz przedmiarze robót stanowiących załącznik do Wymagań ofertowych.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do dnia składania ofert wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2021 r. godz. 12.00 (otwarcie ofert) w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Wymagania ofertowe wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Inne przetargi

Więcej informacji