Przetarg

Ikona BIP Ikona rodo Email Instagram Facebook Ikona Grupa JSW

Przetarg - modernizacja kotłowni / październik 2023

|   Przetargi zakończone

„Modernizacja kotłowni w OW Neptun w Sianożętach przy ul. Promenada 1”

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

JSU Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

44-335 Jastrzębie-Zdrój,

ul. Rybnicka 6

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest„Modernizacja kotłowni w OW Neptun w Sianożętach przy ul. Promenada 1”.

1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem określającym zasady Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSU Sp. z o.o. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Uchwała Zarządu JSU Sp. z o.o. nr 1/VIII/05/21 z dnia 12.05.2021 r. Z treścią Regulaminu można zapoznać się w siedzibie ogłaszającego. Regulamin jest także dostępny na stronie https://www.jsu.pl/przetargi/regulamin-przetargowy

2. Przedmiot, data i miejsce przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. wykonanie niezbędnych inwentaryzacji budowlanych, instalacyjnych i ekspertyz, w tym w zakresie niezbędnym do przebudowy pomieszczenia kotłowni i pomieszczeń sąsiednich,
  2. wykonanie branżowych projektów budowlanych i wykonawczych dla projektowanych robót,
  3. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację projektowanych kotłowni,
  4. wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z istniejącym projektem i pozwoleniem na budowę,
  5. demontaż zbędnych urządzeń i instalacji, które nie będą wykorzystywane w projektowanym pomieszczeniu kotłowni, oraz pomieszczeniach przyległych (np. istniejące urządzenia i rurociągi, demontowane urządzenia pozostają własnością Zamawiającego – zagospodarowanie wg decyzji Zamawiającego),
  6. wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych,
  7. uruchomienie oraz przekazanie kotłowni do eksploatacji Zamawiającemu wraz z przeszkoleniem pracowników,
  8. wykonywanie przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym nieodpłatnie przeglądów i usług serwisowych, zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń oraz minimum raz do roku wykonanie kompleksowego przeglądu kotłowni.

Szczegółowy zakres opracowań oraz robót zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1.

Składanie ofert do dnia 06.11.2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2023 r. godz. 12.00 (otwarcie ofert) w siedzibie JSU Sp. z o.o. mieszczącej się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6.

Inne przetargi

Więcej informacji